Nine Emperor Gods (Jiu Wang Ye )

Nine Emperor Gods (Jiu Wang Ye ) is a big day in Chanthaburi too.