Qingshui Temple in Chanthaburi

Qingshui Temple in Chanthaburi

Another QingShui in Thamai

[mappress mapid=”125″]


ISO 100 f/2 1/500sec


ISO 100 f/2 1/1250sec


ISO 100 f/2 1/800sec


ISO 100 f/5.6 1/800sec


ISO 100 f/2 1/1250sec


ISO 100 f/2 1/1000sec


ISO 100 f/4 1/250sec


ISO 100 f/7.1 1/200sec


ISO 100 f/5.6 1/125sec


ISO 100 f/5 1/100sec


ISO 100 f/6.3 1/160sec


ISO 140 f/8 1/60sec


ISO 100 f/8 1/250sec


ISO 100 f/5 1/100sec


ISO 1100 f/2.8 1/60sec


ISO 100 f/4 1/60sec


ISO 100 f/5 1/100sec


ISO 100 f/5.6 1/125sec


ISO 100 f/2.8 1/800sec


ISO 100 f/5 1/125sec


ISO 100 f/5 1/200sec


ISO 100 f/5 1/320sec


ISO 100 f/5 1/80sec