Wat Paknam Khemnu hits by Thunder

Wat Paknam Khemnu ( Temple ) hits by thunder on 2010-10-26 11:49 morning. No one has been injured.

Wat Paknam Khaemnu
Wat Paknam Kheam Nu
Wat Paknam Khaem Nu


[mappress mapid=”13″]

Some people searching for:

  • Wat Paknam
  • Wat Tha Mai